תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

מחקרים

ד"ר אסף לבנון ופרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה

מאפיינים דמוגרפים הקשורים לעלייה בשיעור העוני בקרב עובדים בישראל, 1991-2011

Changes in the demographic antecedents of poverty among workers in Israel, 1991-2011.

תופעת העוני בקרב עובדים מעסיקה חוקרים וקובעי מדיניות רבים בשנים האחרונות. שיעור העוני בקרב עובדים נמוך מאשר שיעור העוני בקרב כלל האוכלוסייה, אך בעשורים האחרונים הוא עלה בצורה דרמטית במספר מדינות, כולל בישראל. העלייה בשיעור העוני בקרב עובדים בישראל, אשר עומד על כ-12% כיום, הייתה בולטת בעיקר בעשור הקודם. כתוצאה מעלייה זו, עניים עובדים מהווים יותר מ-50% משיעור האוכלוסייה החיה כיום בעוני. באמצעות שימוש בנתונים מסקר הכנסות מ-1991 ועד 2011, מחקר זה מתמקד בשלושה מאפיינים דמוגרפים שנמצאו במחקרים קודמים כקשורים לסיכוי להיקלע לעוני בקרב עובדים: גיל, מבנה משק הבית ואתניות/לאום. המחקר עושה שימוש ברגרסיה לוגיסטית ובשיטת פירוק ההפרשים על מנת לבחון האם השינויים המוסדיים שהתרחשו בעשורים האחרונים, ובניהם נסיגת מדינת הרווחה ושינוים בשוק העבודה, השפיעו על אופי הקשר בין שלושת המאפיינים הדמוגרפים לבין הסיכוי להיקלע לעוני. הממצאים מצביאים על כך שהסיכוי להיקלע לעוני בקרב עובדים עלה בצורה דרמטית בתחילת שנות האלפיים, בקרבת זמן לשינויים במדיניות הרווחה ובניהם הקיצוץ החד בקצבאות הילדים. כמו כן, העלייה בשיעור העוני הייתה משמעותית ביותר בעיקר בקרב משפחות ערביות, משפחות חד הוריות ומשפחות עם שלושה ילדים ומעלה. כתוצאה משינויים אלו, האוכלוסיות שהיו בסיכון הגבוה ביותר לעוני בתחילת התקופה הן אלו שחוו את העלייה המשמעותית ביותר בסיכון לעוני במהלך העשורים האחרונים.

ד"ר עליזה לוין, אוניברסיטת חיפה ופרופ' חיה שטייר, אוניברסיטת תל אביב

השלכות ארוכות טווח של גירושין על עוני ומצוקה בישראל

Long-term Effects of Divorce on Poverty and Hardship In Israel

קיים ויכוח בספרות אם ההשלכות של גירושין הן זמניות או ארוכות טווח.  לפי הגישה הראשונה, גירושים יוצרים משבר זמני אך קיימת התאוששות בטווח הארוך. ההתאוששות  נובעת הן מהגברת הפעילות בשוק העבודה והן מנישואין שניים.  לפי הגישה השנייה גירושים יוצרים מתח כרוני, ולא רק שאין התאוששות אלא שלפעמים נוצרת החרפה עם השנים.  הטענה היא שהמתח הכלכלי פוגע בבריאות הפיזית והנפשית של אנשים גרושים ומקשה על התאוששות. 

מחקרים מראים שלגירושין יש השלכות כלכליות קשות, ופגיעה זו נוטה להיות בעייתית במיוחד לנשים. מחקרים רבים שבדקו סוגיה זו התמקדו בעיקר בהכנסות כמדד לקשיים כלכליים. המחקר הנוכחי מציע מדדים של מצוקה חומרית ורגשית, שנמצאו כרגישים להבדלים בין הקבוצות והמאפשרים לחשוף שונות שטרם נצפתה.

פרופ' רוני סטריאר וד"ר חני נוימן , אוניברסיטת חיפה

הבניית "ידע עוני" בשירותי הרווחה הציבוריים

בשנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל עם שינויים מרחיקי לכת בתחום שירותי הרווחה הציבוריים. בעקבות תהליכי הפרטה ואימוץ חשיבה ומדיניות ניאו ליברליות  חלה טרנספורמציה בפעולת שירותי הרווחה. בנוסף, ממדי העוני נשארו בין הגבוהים בין המדינות המפותחות והפערים החברתיים המשיכו להתרחב. שינויים אלה ללא ספק מהווים אתגר לפעולת שירותי הרווחה ומשפיעים ללא ספק על הצורך בפיתוח ידע, מיומנויות וכישורים הנדרשים לשם ביצוע תפקיד העובד הסוציאלי ומתן מענה מיטבי לאוכלוסיות החיות בעוני ובהדרה.

המחקר הנוכחי מבקש לזהות ולבחון סוגיות הקשורות בידע, מיומנויות וכישורים בהקשר של טיפול במשפחות עניות בקרב עובדים סוציאליים. המחקר בוחן תהליכי פיתוח והבניית הידע ("ידע עוני") , במטרה לזהות חסמים והזדמנויות להמשך פיתוחו. לבסוף, מחקר בחון דרכי המשגה, העברת ידע ותהליכי הכשרה של עובדים סוציאליים, תוך בחינת התאמתם לצרכים המשתנים של אנשים החיים בעוני ולגידול הניכר באוכלוסייה הנזקקת לשירות.

ד"ר אסף לבנון ופרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה

עוני בקרב משפחות עובדות בחברה הערבית

הספרות המקצועית מצביעה על מספר הסברים מרכזיים לתופעת העוני בקרב עובדים, וביניהם העדר הון אנושי, מאפיינים דמוגרפים, מחויבות נמוכה לעבודה, אפליה ומבנה שוק העבודה. ניסיונות קודמים לבחינת הסברים אלו עשו שימוש בסקרים המבוססים על מדגם מייצג של האוכלוסייה או על מחקר איכותני של קהילות מקומיות בודדות. בעוד שסקרים מאפשרים למפות באופן מהימן את ממדי התופעה והגורמים המרכזיים הקשורים אליה, הם אינם מאפשרים לבחון באופן מעמיק את התהליכים המעצבים את תופעת העוני בקרב עובדים. במקביל, מחקרים איכותניים מספקים תמונה עשירה יותר לגבי התהליכים המעצבים את הסיכון לעוני בקרב עובדים, אולם מחקרים אלו אינם מאפשרים להציג תמונה מייצגת של התופעה. המחקר הנוכחי משלב נתונים מסקר המבוסס על מדגם מייצג של האוכלוסייה  הערבית עם ממצאים מראיונות עומק עם קבוצה ממוקדת של נחקרים. מערך המחקר מאפשר לבחון בצורה מקיפה ומעמיקה את הגורמים לתופעות העוני בקרב עובדים בחברה הערבית.

ד"ר אסף לבנון ופרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה

מאפיינים דמוגרפים הקשורים לעלייה בשיעור העוני בקרב עובדים בישראל, 1991-2011

Changes in the demographic antecedents of poverty among workers in Israel, 1991-2011.

תופעת העוני בקרב עובדים מעסיקה חוקרים וקובעי מדיניות רבים בשנים האחרונות. שיעור העוני בקרב עובדים נמוך מאשר שיעור העוני בקרב כלל האוכלוסייה, אך בעשורים האחרונים הוא עלה בצורה דרמטית במספר מדינות, כולל בישראל. העלייה בשיעור העוני בקרב עובדים בישראל, אשר עומד על כ-12% כיום, הייתה בולטת בעיקר בעשור הקודם. כתוצאה מעלייה זו, עניים עובדים מהווים יותר מ-50% משיעור האוכלוסייה החיה כיום בעוני. באמצעות שימוש בנתונים מסקר הכנסות מ-1991 ועד 2011, מחקר זה מתמקד בשלושה מאפיינים דמוגרפים שנמצאו במחקרים קודמים כקשורים לסיכוי להיקלע לעוני בקרב עובדים: גיל, מבנה משק הבית ואתניות/לאום. המחקר עושה שימוש ברגרסיה לוגיסטית ובשיטת פירוק ההפרשים על מנת לבחון האם השינויים המוסדיים שהתרחשו בעשורים האחרונים, ובניהם נסיגת מדינת הרווחה ושינוים בשוק העבודה, השפיעו על אופי הקשר בין שלושת המאפיינים הדמוגרפים לבין הסיכוי להיקלע לעוני. הממצאים מצביאים על כך שהסיכוי להיקלע לעוני בקרב עובדים עלה בצורה דרמטית בתחילת שנות האלפיים, בקרבת זמן לשינויים במדיניות הרווחה ובניהם הקיצוץ החד בקצבאות הילדים. כמו כן, העלייה בשיעור העוני הייתה משמעותית ביותר בעיקר בקרב משפחות ערביות, משפחות חד הוריות ומשפחות עם שלושה ילדים ומעלה. כתוצאה משינויים אלו, האוכלוסיות שהיו בסיכון הגבוה ביותר לעוני בתחילת התקופה הן אלו שחוו את העלייה המשמעותית ביותר בסיכון לעוני במהלך העשורים האחרונים.